Phòng tổ chức Hành chính, Kế toán

Phòng tổ chức Hành chính, Kế toán

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, hành chính, quản trị tài sản thiết bị và tài chính trong Nhà trường.

Tham mưu và làm đầu mối cho Hiệu trưởng trong việc liên lạc, trao đổi thông tin giữa Ban Giám hiệu với các cơ quan ban ngành có liên quan.

Nhiệm vụ

Thực hiện công tác tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng sắp xếp, bố trí nhân sự theo đúng chức danh nhiệm vụ.

Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân, đối ngoại.

Mua sắm trang thiết bị; xây dựng cơ bản, sửa chữa, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật phương tiện làm việc của nhà trường.

Tham mưu giúp Ban Giám hiệu về lĩnh vực có liên quan đến kế hoạch tài chính, quản lý tài sản, vốn ngân sách; thanh quyết toán các chế độ, chính sách về tiền lương, thu lệ phí, phí và các khoản thu khác theo đúng nguyên tắc chi tiêu do tài chính quy định.

Quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành hệ thống mạng nhà trường.

Tổ chức và phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong nhà trường.

Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, đảm bảo cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp.

Quản lý xe ô tô, lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và điều phối xe, phục vụ cho các hoạt động của nhà trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

NHÂN SỰ

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại/Email Ảnh
01  Hồ Tấn Hùng Hiệu trưởng, Kiêm Trưởng phòng  hthung@gmail.com
02  Đinh Quang Huy  Phụ trách phòng 0918687993
dqhuy.vhpq@gmail.com
03  Nguyễn Trung Ngọc  Kế toán 0985686675
nguyentrungngocpq@gmail.com
04  Trương Thị Thanh Chi  Thủ quỹ  thanhchitn79@gmail.com
05  Quách Thị Hải Yến  Chuyên viên 0988774538
yenmynhan555@gmail.com
06  Trang Hồng Khoa  Phụ trách thiết bị 0988774538
tranghongkhoaviethanpq@gmail.com

Sự kiện

Scroll to Top

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN