Thông báo công khai việc lựa chọn đối tác liên doanh liên kết về tài sản công

Thông tin của đơn vị có tài sản liên doanh, liên kết

Tên đơn vị: Trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ: Ngã 3, ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 02973.900.666 – 02973.900.688 – 0947.105.066

Website: viethanpq.edu.vn

Email: viethanpq@gmail.com

Mã số thuế: 1702082559

Các căn cứ thực hiện lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết:

– Luật quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14.
– Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày ngày 26/12/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
– Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
– Thông báo số 33/TB-HĐND ngày 20/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về chấp thuận chủ trương sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của trường Trung cáp Việt – Hàn Phú Quốc.
– Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang.

Tài sản dự kiến liên doanh, liên kết

Phần tài sản Trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc đưa vào liên doanh liên kết:

Khu đất có diện tích khoảng 5,3ha (diện tích chính xác sẽ được đo đạc thực tế và bàn giao cho đối tác được lụa chọn) tại ngã 3, ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Phần tài sản gắn liền với đất:

+ Khu lý thuyết có tổng diện tích xây dựng khoảng 8.430 m2;

+ Khu thực hành (khu khách sạn) có tổng diện tích xây dựng khoảng 6.790 m2 và toàn bộ các trang thiết bị đi kèm với xây dựng.

+ Các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc khu 5,3ha.

(có phụ lục đính kèm)

1. Phương thức liên doanh, liên kết

Trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc sử dụng khu đất có diện tích khoảng 5,3ha và các công trình hạ tầng kỹ thuật được xây dựng trên diện tích này; các tài sản gắn liền với đất gồm khu lý thuyết có tổng diện tích xây dựng khoảng 8.430 m2, khu thực hành (khu khách sạn) có tổng diện tích xây dựng khoảng 6.790 m2 và toàn bộ các trang thiết bị đi kèm với xây dựng và một số tài sản, thiết bị khác để liên doanh, liên kết.

2. Hình thức liên doanh, liên kết

Thực hiện theo mục c, khoản 4 điều 47 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công: “Hình thức liên doanh, liên kết hình thành pháp nhân mới” (sau đây gọi tắt là “Pháp nhân mới” hoặc “Trường liên doanh liên kết”), các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng góp tài sản hoặc vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản sử dụng cho mục đích liên doanh liên kết; Pháp nhân mới có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật và hợp đồng liên doanh, liên kết.”</p>

3. Mục tiêu liên doanh, liên kết

– Mục tiêu liên doanh liên kết là hướng đến việc cung cấp các chương trình đào tạo có tiêu chuẩn cao trong đào tạo giáo dục và dạy nghề chuyên ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng dành cho các học sinh, sinh viên và người lao động đang làm việc trong lĩnh vực Du lịch, Nghỉ dưỡng. Tất cả các học viên sau khi đào tạo, đạt yêu cầu, sẽ được trường đào tạo du lịch, khách sạn nước ngoài có uy tín cấp bằng tốt nghiệp, bằng cấp có giá trị quốc tế. – Sử dụng, khai thác tối đa và có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc.

Thời hạn liên doanh, liên kết

Thời hạn liên doanh liên kết là 30 năm kể từ khi các bên ký hợp đồng liên doanh, liên kết.

Chương trình đào tạo dự kiến

STT Ngành đào tạo
1 Đầu bếp chuyên nghiệp
2 Dịch vụ nhà hàng
3 Dịch vụ phòng khách sạn
4 Quản trị khách sạn

Trong các ngành đào tạo sẽ  bao gồm các chuyên ngành phù hợp với từng đối tượng học viên. Các chuyên ngành phải được xây dựng chi tiết với thời lượng đào tạo và chương trình cụ thể.

Yêu cầu với tài sản của đối tác liên doanh, liên kết

Tất cả chương trình tổ chức đào tạo, đơn vị liên doanh liên kết phải cam kết đăng ký và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam trước khi thực hiện đào tạo.

Chương trình đào tạo của đơn vị liên doanh liên kết: Đạt tiêu chuẩn quốc tế, bằng cấp sẽ do các trường có uy tín trên thế giới cấp, học viên sau khi tốt nghiệp có thể phục vụ trong các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao hoặc cao hơn tùy theo nhu cầu nhà tuyển dụng.

Chương trình đào tạo phải chứng minh được đảm bảo đầy đủ tính pháp lý về quyền sử dụng và quyền sở hữu, không vi phạm về bản quyền và sở hữu trí tuệ.

Đề xuất phân công công việc trong liên doanh, liên kết

– Trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc có trách nhiệm:

+ Đảm bảo đầy đủ tính pháp lý của các tài sản đưa vào liên kết đào tạo kể cả pháp lý quyền sử dụng đất.

+ Kiểm kê, lập danh sách tài sản dôi dư đưa vào liên doanh liên kết.

+ Bảo quản phần tài sản dự kiến đưa vào liên doanh liên kết trước khi bàn giao cho đơn vị liên doanh, liên kết, tránh thất thoát, hư hỏng.

+ Tổ chức kiểm kê và kiểm tra, kiểm soát tình hình sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh liên kết theo quy định của Nhà nước.

+ Cử 01 cán bộ tham gia bộ máy quản lý của pháp nhân mới/Trường liên doanh liên kết, làm nhiệm vụ giám sát việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết

Đơn vị tham gia liên doanh, liên kết:

+ Đảm bảo đầy đủ tính pháp lý của các chương trình đào tạo đưa vào liên kết đào tạo.

+ Thành lập bộ máy, điều hành toàn bộ hoạt động của trường liên doanh liên kết theo đúng hợp đồng liên doanh, liên kết được ký kết.

+ Chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc cải tạo, nâng cấp trường phù hợp với chương trình đào tạo (không làm thay đổi hiện trạng, kết cấu công trình hiện hữu) và tạm ứng toàn bộ kinh phí đầu tư bổ sung cho trường Trung cấp Việt – Hàn Phú + Quốc để duy trì chương trình đào tạo như hiện nay, tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về xây dựng cơ bản hiện hành.

+ Các học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp bằng có giá trị quốc tế.

Mức giá dịch vụ sự nghiệp công

Đơn vị tham gia liên doanh liên kết sẽ xây dựng mức học phí riêng phù hợp với chương trình đào tạo và các đối tượng học viên theo học.

Các khoản đóng góp cho ngân sách nhà nước

Thuế giá trị gia tăng (VAT) và các khoản thuế khác theo quy định của nhà nước cho hoạt động của trường.

Tiền thuê đất (nếu có).

Tự chủ được tài chính, không cần các khoản kinh phí cấp từ ngân sách nhà nước.

Đơn vị liên doanh liên kết trích khấu hao đủ theo quy định của pháp luật.

Tham gia, đóng góp, tài trợ cho các chương trình hoạt động và vận động của địa phương khi được yêu cầu. Tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức chính trị xã hội chính quy do địa phương giới thiệu được hoạt động trong khuôn khổ luật pháp cho phép.

Xử lý tài sản sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết

Các tài sản tham gia góp vốn của trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc là các công trình sự nghiệp và các tài sản khác gắn liền với đất sau khi hết thời hạn hợp tác sẽ thuộc về Nhà nước.

Đối với các tài sản khác sau khi hết thời hạn hợp tác được xử lý theo nguyên tắc sau:

Các tài sản được hình thành thông qua thực hiện liên doanh, liên kết sẽ  được chia cho các bên tham gia theo tỷ lệ đóng góp của mỗi bên; trường hợp không chia được bằng hiện vật thì thực hiện bán cho các bên còn lại trong liên doanh theo giá thị trường; trường hợp các bên liên doanh không mua thì thực hiện bán theo hình thức đấu giá.

Trường hợp đối tác liên doanh liên kết tự nguyện chuyển giao không bồi hoàn quyền sở hữu phần tài sản của mình trong Pháp nhân mới cho Nhà nước, các cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 107 của Luật quản lý, sử dụng tài sản công sẽ quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của chính phủ về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Tiêu chí lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Đơn vị tham gia liên doanh, liên kết cần đáp ứng toàn bộ các tiêu chí cơ bản sau đây để được xem xét liên doanh, liên kết:

– Năng lực, kinh nghiệm

– Đối tác tham gia liên doanh, liên kết có thể hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm đáp ứng các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Yêu cầu về năng lực

a. Có một trong các tài liệu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền Nhà nước cấp mà đối tác đang hoạt động.

b. Đối tác phải là đơn vị hạch toán tài chính độc lập.

c. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

d. Không cùng một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc.

e. Đủ điều kiện năng lực hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, đào tạo nghề theo quy định (có nêu rõ trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp)

f. Có đề xuất phương án tài chính hiệu quả, phù hợp với phương án liên doanh, liên kết này.

g. Tình hình tài chính lành mạnh: Đơn vị đối tác cung cấp báo cáo tài chính (có Kiểm toán) từ năm 2018 đến năm 2020, vốn thuộc chủ sở hữu năm gần nhất phải lớn hơn 500 tỷ đồng.

Yêu cầu về kinh nghiệm

Đơn vị tham gia liên doanh, liên kết hoặc đối tác của đơn vị tham gia liên doanh liên kết phải chứng minh được:

Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nghề Du lịch, nhà hàng khách sạn, nghỉ dưỡng trên 20 năm.

Các học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được đơn vị liên doanh liên kết,  hoặc đối tác của đơn vị liên doanh liên kết cấp bằng. Bằng cấp do trường nước ngoài thuộc vị trí hàng đầu (trong top 5) căn cứ vào xếp hạng của Tổ chức QS trong lĩnh vực đào tạo nghề Du lịch, nhà hàng khách sạn, nghỉ dưỡng, cụ thể trên trang web: https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2020/hospitality-leisure-management. Bằng cấp có giá trị quốc tế, trường cấp bằng có vị trí xếp hạng càng cao trên bảng xếp hạng của tổ chức QS (năm 2020) nêu trên sẽ được lựa chọn.

Nếu đơn vị tham gia liên doanh, liên kết có hợp tác với các đối tác nước ngoài thì phải có: Hợp đồng nhượng quyền hoặc hợp đồng sử dụng giấy phép (Licensing Agreement) hợp pháp, được ký kết trước ngày thông báo tham gia lựa chọn đơn vị liên doanh, liên kết và còn hiệu lực thực hiện.

Hiệu quả của phương án tài chính

Tỷ lệ vốn góp của các bên trong liên doanh sẽ do các đối tác tự đề xuất.

Phương án tài chính đối tác đề xuất phải phù hợp với phương án liên doanh liên kết và phải có hiệu quả.

Khai thác tối đa và có hiệu quả tài sản hiện có của trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc.

Đảm bảo nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, trích đủ khấu hao theo quy định và đề xuất mức phân chia lợi nhuận cạnh tranh nhất cho trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn vốn của đối tác đảm bảo cho việc liên doanh liên kết

Tài sản đưa vào liên doanh, liên kết không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Đơn vị liên doanh, liên kết có trách nhiệm trả tiền thuê đất cho nhà nước ứng với phần diện tích sử dụng vào mục đích liên doanh liên kết (khoảng 5,3 ha), diện tích chính xác sẽ được các bên tổ chức đo đạc chính xác tại hiện trường và ký biên bản xác nhận ranh mốc thực tế.

Căn cứ vào danh mục và giá trị tài sản dự kiến đưa vào liên doanh liên kết theo phụ lục 2 đính kèm, các Đối tác liên doanh liên kết tự lập phương án, cải tạo, sửa chữa, bổ sung cho phù hợp với chương trình đào tạo của mình. Các chi phí để cải tạo, sửa chữa, bổ sung này được xem là phần vốn góp của đối tác trong đơn vị liên doanh liên kết.

Đơn vị liên doanh liên kết phải cam kết ứng trước vốn để xây dựng bổ sung các hạng mục: Khối lớp học lý thuyết và khối thực hành cho mục đích tiếp tục tổ chức đào tạo các chương trình hiện nay của trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc. Tổng diện tích dự kiến xây bổ sung khoảng 4.238 m2, (chi tiết theo Phụ lục 3 đính kèm). Phần vốn ứng trước này sẽ được tính vào tỷ lệ vốn góp của đối tác trong đơn vị liên doanh liên kết.

Trong quá trình xây dựng bổ sung, các bên có thể sử dụng chung phần tài sản hiện có cho mục đích đào tạo, đảm bảo các học viên của trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc hiện nay vẫn học tập bình thường.

Các chương trình đào tạo của đối tác đưa vào liên doanh liên kết phải có sự ưu việt so với các chương trình đào tạo trong nước.

Đơn vị liên doanh liên kết tự trang bị đầy đủ trang thiết bị và cải tạo cơ sở vật chất hiện có để đảm bảo cho việc liên doanh, liên kết.

Đảm bảo đủ nguồn vốn lưu động cho hoạt động đào tạo của đơn vị liên doanh liên kết (hoặc có cam kết tài trợ vốn hoặc chứng thư tín dụng của tổ chức tín dụng cam kết tài trợ cho đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết).

Phương án xử lý tài sản sau khi hết thời hạn liên doanh liên kết

Các tài sản tham gia góp vốn của trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc là các công trình sự nghiệp và các tài sản khác gắn liền với đất sau khi hết thời hạn 30 năm liên doanh, liên kết thuộc về Nhà nước. Đối với các tài sản khác sau khi hết thời hạn hợp tác được xử lý theo nguyên tắc sau:

Các tài sản được hình thành thông qua thực hiện việc liên doanh, liên kết  được chia cho các bên tham gia theo tỷ lệ đóng góp của mỗi bên; trường hợp không chia được bằng hiện vật thì thực hiện bán cho các bên còn lại trong liên doanh theo giá thị trường; trường hợp các bên liên doanh không mua thì thực hiện bán theo hình thức đấu giá.

Trường hợp đối tác liên doanh, liên kết tự nguyện chuyển giao không bồi hoàn quyền sở hữu phần tài sản của mình trong liên doanh, liên kết cho Nhà nước, các cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 107 của Luật quản lý, sử dụng tài sản công sẽ quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của chính phủ về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Phần diện tích đất 5,3 (ha) đối tác liên doanh liên kết trả tiền thuê sẽ được hoàn trả toàn bộ lại cho trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc, trường liên doanh liên kết không xử lý tài sản là quyền sử dụng đất của phần đất 5,3 (ha) này.

Các tiêu chí khác phù hợp với mục đích liên doanh liên kết

Đối tác có thể đề xuất các tiêu chí khác, phù hợp với mục đích liên doanh liên kết và đem lại hiệu quả cao cho việc sử dụng tài sản công sẽ được xem là lợi thế hơn khi đánh giá, so sánh với các phương án liên doanh liên kết của các đối tác khác.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký

– Thành phần hồ sơ đăng ký tham dự liên doanh, liên kết

+ Đơn đăng ký tham dự liên doanh, liên kết do đại diện hợp pháp của đơn vị đối tác ký, xác nhận.

+ Các hồ sơ, tài liệu chứng minh đáp ứng các tiêu chí nêu tại Mục IV thông báo công khai việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết này.

+ Nộp bảo đảm hồ sơ đăng ký, như sau: giá trị bảo đảm 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng); thời hạn bảo đảm 90 ngày kể từ ngày thời hạn cuối nhận hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết; bảo đảm bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Số tiền đảm bảo sẽ được hoàn trả cho các đối tác tham gia lựa chọn đơn vị liên doanh, liên kết chậm nhất 05 (năm) ngay sau khi công bố kết quả lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký

– Thời gian nộp hồ sơ lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết: Trong giờ hành chính, kể từ ngày thông báo công khai đến 15 giờ 00 phút ngày 29/5/2021 tại phòng Tổ chức Hành chính – Kế toán, trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

– Thời gian đánh giá hồ sơ và công bố kết quả chọn lựa: dự kiến 30 ngày kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ tham gia lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết (không kể thời gian làm rõ hồ sơ nếu có).

– Địa điểm nộp hồ sơ: trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc, Ngã 3, ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

                                  Thành phố Phú Quốc, ngày 23 tháng 4 năm 2021

                                                            HIỆU TRƯỞNG