PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH

Chức năng
– Tham mưu Hiệu trưởng trong việc tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động liên quan đến học sinh về chính sách cũng như về kỷ luật khen thưởng.
– Xây dựng các kế hoạch, phân công nhiệm vụ và triển khai các kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ và báo cáo chính xác trong phạm vi phòng quản lý đến từng thành viên và Ban quản lý ký túc xá.
– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác quản lý học sinh thuộc phạm vi quản lý.

Nhiệm vụ
1. Công tác chính trị, tư tưởng
– Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch về công tác chính trị-tư tưởng trong Nhà trường.
– Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của  học sinh, sinh viên, đề xuất các chủ trương, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng; Tổ chức học tập các đường lối, chủ trương, chính sách, các nghị quyết của Đảng cho cán bộ, công nhân viên chức trong trường. Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm, cuối khoá cho học sinh.
– Xây dựng kế hoạch, tổ chức và phối hợp với đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ, hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, các hoạt động từ thiện.
2. Công tác học sinh sinh viên
– Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch về quản lý học sinh sinh viên.
– Tổ chức tiếp nhận học sinh sinh viên trúng tuyển vào trường, sắp xếp biên chế các lớp học, chỉ định ban cán sự lớp tạm thời các lớp HSSV đầu năm. Rà soát bổ sung những trường hợp hồ sơ  học sinh sinh viên không đủ điều kiện và các thủ tục, hồ sơ nhập học.
– Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức công tác khám sức khoẻ cho học sinh sinh viên mới nhập trường, khám sức khoẻ định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập. Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, phối hợp với cơ quan bảo hiểm và các chế độ chính sách khác đối với học sinh.
– Tổ chức và phối hợp triển khai thực hiện công tác đánh giá rèn luyện học sinh sinh viên theo các quy chế của Bộ. Thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật học sinh sinh viên theo học kỳ, năm học.
3. Quản lý nội, ngoại trú
– Lập kế hoạch quản lý sinh viên nội trú tại, ngoại trú.
– Tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án bố trí phòng ở cho sinh viên, học viên khu ký túc xá, đảm bảo khoa học, thuận lợi cho công tác quản lý.
– Quản lý ký túc xá học sinh theo quy định hiện hành, hướng dẫn học sinh thực hiện tốt nội quy ký túc xá, đảm bảo trật tự an ninh, môi trường sinh hoạt và giáo dục lành mạnh, đẩy mạnh phong trào tự quản trong học sinh, phối hợp tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện đối với học sinh nội trú.
– Phối hợp với các đơn vị chức năng lập kế hoạch sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất định kỳ hàng năm của ký túc xá.

NHÂN SỰ

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại/Email Ảnh
01  Trần Minh Trí  Phó hiệu trưởng, Kiêm Trưởng phòng  tranminhtri29567@gmail.com
02  Hồ Thảo Ly  Giáo viên 0944944431
thaoly190588@gmail.com
 03  Lưu Thị Kim Đính  Giáo viên  0917707192
ltkdinh@gmail.com
 04  Ngô Xuân Cường  Giáo viên 0946178437
ngoxuancuongpq@gmail.com